Malaysian Young Scientist Assembly 2011

Wednesday, May 27, 2009

Pemakanan yang baik di dalam Al-Quran


Pemakanan yang halal

Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat[536].” Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.”
[536] Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia Ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.
[Al-A’raaf:32]

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”
[Al-Baqarah:72]

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”
[Al-Baqarah:168]

Pemakanan yang haram

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
[An-Nahl:115]

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
[108] Haram juga menurut ayat Ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.
[Al-Baqarah:173]

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
[394] ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.
[395] maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.
[396] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.
[397] yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w.
[398] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat Ini jika terpaksa.
[Al-Maaidah:3]

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”
[136] segala minuman yang memabukkan.
[Al-Baqarah:219]

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”
[434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.
[Al-Maaidah:90]

Pola makanan seimbang
-protein dari daging

“Dan Sesungguhnya utusan-utusan kami (Malaikat-malaikat) Telah datang kepada lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: "Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," Maka tidak lama Kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.”
[Huud:69]

“Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal.” Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silakan anda makan."
[Adz-Dzariyaat:24-27]

”Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.”
[Al-Waaqi’ah:21]

-protein dari ikan

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”
[An-Nahl:14]

“Dan tiada sama (antara) dua laut; yang Ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.”
[Faathir:12]

Manfaat susu segar

“Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,”
[Al-Mu’minuun:21]

“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.”
[An-Nahl:66]


Manfaat buah-buahan

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”
[An-Nahl:67]

“Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma, Kebun-kebun (yang) lebat,
Dan buah-buahan serta rumput-rumputan, Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. ”
[A’basa:28-32]

“Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
[Ar-Rahmaan:68-69
]

Manfaat madu

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”
[An-Nahl:68-69]

Hasil kajian kulat bawaan udara di dalam bangunan (1)

Pandangan dari atas piring petri (C14-sampel diambil dari siling tingkat 2 bangunan).


Pandangan dari bawah piring petri (sampel C14).


Pandangan dari atas piring petri (C6-sampel diambil dari tiang tidak bercat di tingkat bawah bangunan)


Pandangan dari bawah piring petri (sampel C6).

Selepas 3 hari, inilah hasil yang dapat dilihat pada piring petri. Koloni kulat tumbuh di atas coretan zig-zag agar yang dilakukan semasa persampelan Ahad lalu. Jika koloni kulat tumbuh luar dari kawasan coretan atau tumbuh di atas kawasan kawalan (coretan memanjang), media ini dikatakan telah tercemar dengan kulat luaran yang bukan berpunca dari tempat persampelan.

Melalui pemerhatian mata kasar, boleh dikatakan terdapat satu spesies kulat tumbuh masing-masing di atas agar dalam piring petri C14 dan C6. Pemerhatian mata kasar dilakukan dengan melihat pigmentasi/warna yang ditunjukkan oleh koloni kulat di sebelah atas dan bawah piring petri. Kajian lanjut seharusnya dilakukan dengan melihat struktur tersendiri yang ada pada kulat ini dan spora yang dihasilkan melalui mikroskop cahaya.


Ada juga spesies kulat tumbuh bercampur seperti gambar di bawah. Dalam kes sebegini, setiap spesies kulat akan dipindahkan ke media agar yang baru untuk memudahkan pengecaman spesies dilakukan.

Pandangan dari atas piring petri (C8-sampel diambil dari siling tingkat 1 bangunan)Pandangan dari bawah piring petri (sampel C8).

Tuesday, May 19, 2009

'Fungus busters'

Hari Ahad yang lalu, saya bersama En. Din(pembantu makmal yang berdedikasi) dan Hafizi(salah seorang pengkaji kulat Fusarium dalam makmal kami) keluar menjalankan aktiviti persampelan di kawasan USM. Sasaran kami, bangunan Cahaya Gemilang yang dahulunya asrama pelajar tetapi sedang dibaikpulih kini. Laporan tentang serangan kulat yang serius berlaku di bangunan lama tersebut telah diterima pada minggu lepas. Lihatlah hasil tinjauan dan dapatan tersebut :


Fokuskan penglihatan anda pada bahagian siling dan tiang bangunan. Terdapat tompokan-tompokan hitam jika diperhati dengan teliti.Antara kawasan yang teruk dicemari kulat.

Menurut pekerja di bangunan terbabit, serangan kulat ini hanya terjadi beberapa waktu selepas dinding tepi dan bumbung bangunan dipecahkan. Maksudnya, pencemaran kulat belum berlaku ketika bangunan berada dalam struktur yang lengkap ataupun semasa dihuni oleh pelajar.

Jangkaan awal yang boleh dibuat ialah tiang dan lantai bangunan telah lama terdedah kepada suhu yang berubah-ubah, kesan daripada matahari dan hujan. Keadaan ini telah merangsang perkembangan dan pembiakan kulat yang drastik.Aktiviti persampelan menggunakan kaedah 'swab' dilakukan (amaran:lain kali pakai sarung tangan plastik dan pelindung muka sebagai langkah keselamatan). Spora yang dihasilkan kulat boleh memasuki saluran pernafasan dan boleh membawa jangkitan yang serius!
Kelembapan relatif dan suhu dalam bangunan turut dicatatkan. Secara umumnya, kadar kelembapan relatif yang tinggi boleh juga menjadi penunjuk kepada kadar kepadatan spora kulat di dalam bangunan yang terlibat.
Ingin tahu bagaimana kaedah 'swab' dilakukan dan hasil yang diperoleh dari persampelan ini?
--> posting seterusnya...
Wardah bt Abdul Rahman
'FuNgus BusTer'

Penulisan Jurnal yang Pertama

ABSTRACT
We examined 602 microbes air samples from 16 sampling sites (indoor buildings) located
in Universiti Sains Malaysia main campus; these samples were collected during indoor air quality investigations performed from 2006 to 2008. Indoor air samples were collected using Anderson N-6 single stage sampler at an inflow rate of 16.45 litre/min. The concentration of both total bacteria and specific fungi in this study were diverse and varied widely throughoutthe years. The most common culturable airborne bacteria are Staphylococcus, Micrococcus and Bacillus while Aspergillus niger and Penicillium brevicompactum are dominantly found in these indoor buildings. This is the first study of indoor air microbes reported in Universiti Sains Malaysia.
Inilah abstrak dari manuskrip jurnal pertama yang berjaya ditulis sepanjang pengajian saya di USM sekarang. Jika seorang jurutera dinilai dari penglibatannya menghadiri seminar dan bengkel kejuruteraan, seorang saintis pula dinilai dari laporan hasil kajiannya yang ditulis dalam bentuk jurnal.
Manuskrip bertajuk 'Comparative Study On Density and Diversity of Indoor Air Microbes in Universiti Sains Malaysia Main Campus' (Kajian Perbandingan Kepadatan dan Kepelbagaian Mikroorganisma Dalaman di kampus utama Universiti Sains Malaysia) ini masih dalam peringkat draf, belum pun dihantar pada penyelia. Penyelia saya keluar 'sampling' atau melakukan persampelan di utara Semenanjung ketika ini. Sempatla saya kemaskan lagi draf tersebut.
Saya mensasarkan manuskrip jurnal ini diterbitkan di peringkat antarabangsa memandangkan laporan berkenaan 'Indoor Air Quality' /kualiti udara dalam bangunan belum pernah dihasilkan dari pengkaji di Malaysia. Jika berjaya, manuskrip ini mungkin berada dalam Applied and Environmental Microbiology Journal (impact factor:4.004), InsyaAllah. Jika kurang berjaya atau kurang sesuai, saya akan hantar untuk diterbitkan oleh penerbit jurnal sains di dalam negara.
'Always aim for the sky, For if you fail, At least you can reach the clouds'
Doakan kejayaannya ya! =]
Wardah bt Abdul Rahman
Makmal Patologi Tumbuhan, USM